BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM

 

 

           TEKNOLOJİ NEDİR?

 

 

 

Teknoloji;  makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmaları gibi çeşitli öğelerin belirli bir düzende bir araya getirilmesiyle oluşan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplindir. (ALKAN, 1984, S.15.)

 

   EĞİTİM TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Eğitim teknolojisi ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel, tasarım, araç-gereç, süreç ve yöntemlerden oluşmuş bir sistemler bütünü olarak tanımlanabilir.( ALKAN, 1984, S.15.)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

Kurumsal, tasarlanmış, müfredatlandırılmış ortamlardaki "istendik öğrenmenin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini inceleyen bilim dalıdır.

 

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

         Araç uygulamaları: Araç olarak bilgisayar akademik öğrenmeleri örneğin yazı yazma, hesaplama gibi aktiviteleri kolaylaştırmak için kullanılırlar. Bilgisayar araçları daha çok kullanıcının daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

 Bilgisayar, kalem, mikroskop veya piyano gibi öğretisel araçtır. Öğrenciler hesaplama yapabilir veya bir kelime işlemci kullanarak dokümanlar oluşturabilir.

         Araç Uygulamalarına Örnekler: Kelime işlemci, hesap tablosu, veri tabanı, masaüstü yayıncılık, elektronik ansiklopediler.

         Bilgisayarın Öğretimde Kullanılması: Bilgisayar yardımıyla/destekli öğretim, bilgisayar yönetimli öğretim, bilgisayar iletişimli/erişimli öğretim(uzaktan).

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM NEDİR?

 

Bilgisayar Destekli Eğitimin çeşitli tanımları verilmektedir. Bu tanımlardan ilkine göre Bilgisayar Destekli Eğitim bilgisayar teknolojisinin öğretim sürecindeki uygulamalarınınız her biridir. Bu uygulamalar bilgi sunmak, özel öğretmenlik yapmak, bir becerinin gelişmesine katkıda bulunmak, benzeşim gerçekleştirmek ve sorun çözücü veri sağlamak olabilir. Başka bir tanıma göre ise, Bilgisayar Destekli Eğitim, öğrencilerinin bilgisayar sistemine programlanmış olan dersleri etkileşimde programlanmış olan dersleri etkileşimde bulunarak, doğrudan alabilmeleridir.

Bu tanımların bir sentezini ise bu ünite için kabul edilecek bir başka tanım vermektedir. Bu tanıma göre; Bilgisayar Destekli Eğitim, bilgisayarların ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme, alıştırma yapma ve benzeri etkinliklerde öğrenme-öğretme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalardır. Bilgisayar Destekli Eğitimin temelinde uyarı, yanıt ve pekiştirme öğeleri bulunmaktadır.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM’ İN FAYDALARI( AVANTAJLARI)

 

  Kuşkusuz her yöntem ya da sistem bünyesinde yarar ve sınırlılıkları bir arada taşır.

Bir yöntemin yarar ve sınırlılıklarının bilinmesi ise o yöntemi uygulamak isteyenlere ışık tutar. Dolayısıyla bu ünitede Bilgisayar Destekli Eğitimin önce yararları, daha sonra ise sınırlılıkları anlatılacaktır. Bilgisayar Destekli Eğitimin yararlarını şöyle sıralamak olasıdır;

• Bilgisayar Destekli Eğitim öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir, dolayısıyla bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli bir öğretimin oluşmasına yol açar.

• Bilgisayar Destekli Eğitim etkileşim sağladığı için en sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar sayesinde öğrenme etkili kılınır.

• Hem anında dönüt sağladığı için, hem de sağlanan dönüt öğretmeninki gibi herkesin içinde olmadığı için öğrenciye rahatlık sağlar.

• Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün ortamlar sağlar. Öğrenciler benzeşimler yoluyla dış dünyaya açılma şansını bulurlar. Sınıf içinde uygulanması olanaksız ya da tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesinde de Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımları kullanılabilir.

• Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamaları sayesinde öğretmen zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgisayar aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan işleyebilir.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM’ İN SINIRLILIKLARI

 

   Bilgisayar Destekli Eğitimin sınırlılıkları ise şöyle sıralanabilir;

   

 • Bilgisayar Destekli Eğitimde öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşimde olmaları öğrenciler arası iletişimi engellemekte dolayısıyla öğrenciler sosyalleşme sürecinden yoksun kalmaktadırlar.

 • Bilgisayar yazılımlarında doğru ile yanlış arasına kesin bir çizgi çizildiği için, öğrenciden mükemmeliyet beklenir. Bu durumda öğrenciyi yüreklendirecek ve doğruya yönlendirecek bir mekanizma yoktur.

 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EGİTİMDE ÖGRETMENİN ROLÜ

 

Eğitim sürecinin en önemli öğelerinden biri olan öğretmenler, sınıftaki öğrenme-öğretme Etkinliklerinden birinci derecede sorumlu olan kişilerdir. Bu nedenle öğretmenlerin çağdaş öğretim yöntemleri ve teknolojiyi kullanmaları, eğitim kalitesinin artması açısından önem arz etmektedir [14].( Reis, Z. A. (2004) Bilgisayar Destekli Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji ve Yardımcı Materyallerin Kullanımı, IV. International Education Technologies Conference, 24-26 Kasım, Sakarya.

 

Bilgisayarın sınıf ortamında kullanılmasıyla öğretmenin rolü de değişmiştir. Öğretmen, artık her şeyi bilmek zorunda olan sihirli bir kişiden çok, yol gösterici, rehber görevini üstlenmiştir. Günümüzdeki ve gelecekteki öğrenmenin karsılaştırılmasında görüldüğü gibi günümüzdeki eğitim anlayışında öğrenmenin merkezi öğrencidir.                    

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE

ÖĞRENCİYE DÜŞEN GÖREVLER

             Bilgisayar Destekli Eğitimde öğrenciye de bazı görevler düşmektedir. BDE’ye geçiş prensiplerinin biride kişilere daha verimli öğretim ortamları sağlamaktır. Öğrencilerin kendi işlerini kendilerinin görmesi daha doğrusu bağımsız öğrenme etkinlikleriyle yaptıkları işlemler öz güven duygusunu geliştirir. Öğrenciler, öğrenilmesi güç olan matematik ya da yabancı dil gibi dersleri daha kolay öğrenmektedirler. Bilgisayarın, programdaki her derste konuyu öğretmesi anlamına gelmemekle beraber, her derste bazı konuları ele almak için uygun bir alet olduğu görülmektedir. BDE ‘in amacını öğrenciye bilgiyi daha verimli ve kendi yollarıyla verebilme amacı taşır. Öğrenci BDE ortamında bilgi verilen değil; bilgiyi alan keşfeden kişidir. Kendi seviyesine uygun olarak konu dağılımı veya işleyişini belirler ve bilgisayarla etkileşime girerek istediklerini serbestçe yapma imkânı kazanır.

             Öğrenciler bilgisayarla, büyük ölçüde keşfederek öğrenme ilkesini kullanır. Bu ilkeyle de kişilerin vasıfsal özellikleri gelişir. Araştırma ve inceleme ruhu kazanan öğrenci; bilimsel düşünme gücünü de arttırır. Bilgisayarlarda ki gerek benzeşimler gerekse oyunlarla öğrendiği için eğitimden ve öğrenmeden sıkılmaz. Öğrenmeyi zevkli hale getiren BDE dersi monotonluktan kurtarır.  Bu durumda da öğrenciler gelecekteki yaşantısında da sağlam kişilikli ve karakterde kişiler olarak yetişirler. Gerçek manasıyla bu olguları isteyen bir öğrencinin ya da ferdin bilgisayardan çekinmemesi ve korkmaması gerekmektedir.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !